<

Teoretyczne przesłanki tego, co później nazwano by "teorią gender", sięgają ideologii socjalistycznej, a w szczególności do idei wyrażonych przez Friedricha Engelsa (1820-1895) w jego pracy opublikowanej w 1884 r. "Pochodzenie rodziny, własność prywatna i państwo", w której niemiecki filozof mówi o prewindykacji kobiet jako o najwyższym wyrazie walki klasowej w jej oryginalnej formie. Należy pamiętać, że filozofia historii Marksa i Engelsa jest radykalnie materialistyczna. Człowiek jest jedynie ekskrementem materii i nie istnieją żadne wartości duchowe czy moralne, które by go przekraczały. Sercem doktryny marksistowskiej jest materializm dialektyczny. Wszystko, co istnieje, jest materią w ruchu, a dialektyka jest prawem nieustannego ruchu materii. Jego historycznym wyrazem jest walka klas między burżuazją a proletariatem. Według tej wizji kobiety stanowią pierwszą formę własności prywatnej, a ucisk kobiet ze strony mężczyzn jest pierwszym uciskiem klas: "W starym rękopisie, nigdy niepublikowanym przez Marksa w 1846 r., znalazłem następujące słowa: "Pierwszy podział pracy polega na podziale pracy między mężczyznami i kobietami w celu reprodukcji dzieci". Dziś mogę dodać: opozycja pierwszej klasy, która pojawia się w historii, zbiega się w czasie z rozwojem męsko-żeńskich antagonizmów w małżeństwie monogamicznym, a opresja klasowa zbiega się z opresją dokonywaną przez mężczyznę w stosunku do płci żeńskiej".
Opierając się na pseudonaukowych teoriach angielskiego etnologa Lewisa Henry'ego Morgana (1818-1881), Engelstwierdzi, że historia przeszła od oryginalnego systemu matriarchalnego do patriarchalnego, który wyalienował kobiety od ich praw, przekształcając je w służące mężczyzn, zmuszanej do wielokrotnego macierzyństwa, pracy domowej i marginalizacji społecznej. Pierwsza walka klasowa toczy się w rodzinie patriarchalnej. Komunizm umożliwi przezwyciężenie tej sytuacji podporządkowania kobiet poprzez "uwolnienie" ich od niewolnictwa rodzinnego, macierzyńskiego i domowego. Wszystko to będzie się działo z jednej strony poprzez zniszczenie naturalnej rodziny i instytucji małżeństwa uważanej za nie do zniesienia klatkę dla kobiet, a z drugiej poprzez afirmację wolnej miłości i całkowitej równości płci.

Jak zobaczymy, idee te zostaną przejęte i zapożyczone z radykalnego feminizmu i będą podstawą ideologii płci (gender), która w rodzinie naturalnej będzie postrzegana jako główna przeszkoda, którą należy pokonać. W odczytaniu walki klas feminizm potwierdzi, że tak jak ideologia marksistowska określiła klasę proletariacką jako podmiot, który powinien obalić system kapitalistyczny, tak teraz do kobiet należy przeprowadzenie rewolucji. W nowej dialektyce inspiracji marksistowskiej kobiety zastąpią proletariuszy poprzez odzyskanie posiadania własnego ciała, kontrolę płodności i stosowanie nowych technik biomedycznych. Ostatecznym celem tej rewolucji jest nie tylko zniesienie przywilejów mężczyzn, ale całkowite znoszenie różnic między klasami. Można powiedzieć, że proces ten się wypełni, gdy zostaną zniesione wszelkie różnice między kobietami i mężczyznami i gdy nie będzie miało sensu rozmawianie o rodzinie, małżeństwie, matce, ojcu itd. jako o terminach, które przywołują przestarzałą rzeczywistość historyczną w przeciwieństwie do destrukcyjnej wizji tej ideologii.